ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

08.01.2018 13:27:07 [Конкурси и огласи]

Ј А В Н И К О Н К У Р С за подношење пријава за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Дервента

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДЕРВЕНТА
НАЧЕЛНИК – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ


Дервента, Трг ослобођења бр.3, 74400 Дервента Тел: ++387 53 315 171, Факс: +387 53 315 177, е-маил : просторно.дерв@гмаил.цом wеб : www.дервента.ба
Број : 07-36-126/17
Датум : 29.12. 2017. године

          На основу члана 142. Закона о уређивању простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске “, број 40/13 и 106/15) и члана 7. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта  и осматрању тла и објеката у току њихове  употребе ( „ Службени гласник Републике Српске“, број 100/13), Одјељење за просторно уређење  општине Дервента објављује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
за подношење пријава за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Дервента

I

          Позивају се заинтересована физичка и правна лица да поднесу пријаве за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката на подручју општине Дервента и то из следећих области и струке:
         
- Архитектуре,
- Грађевинарство (нискоградња и високоградња),
- Електротехнике ( јака и слаба струја),
- Машинства,
- Саобраћаја,
- Заштите од пожара и експлозија,
- Технологије и контроле санитарних услова.

II

     На јавни конкурс могу се пријавити правна и физичка лица одговарајућих струка и профила, која испуњавају услове из члана 142. Закона о уређењу простора и грађењу ( „ Сл. Гласник Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), а у  складу с чланом 110., 112 и 116. Закона о уређењу простора и грађењу  посједују лиценцу за израду или ревизију  техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.

III

     Чланови комисије не могу бити службена лица која су запослена код органа надлежног за издавање грађевинске дозволе, учесници у грађењу (члан 108. Закона о уређењу простора и грађењу) и стручна лица која нису учествовала у изградњи објекта а запослена су код извођача радова (члан 10. Правилника о вршењу техничког прегледа објекта  и осматрању тла и објеката у току њихове  употребе).


IV

Технички преглед обавља стручна комисија у складу са Законом о уређивању простора и грађењу и  Правилником о вршењу техничког прегледа објекта  и осматрању тла и објеката у току њихове  употребе. Стручна комисија се састоји од најмање три члана,  а број чланова и њихов састав зависи од врсте и сложености објекта и врсте радова који су предмет техничког прегледа. Чланови стручне комисије у сваком појединачном предмету именују се са листе правних и физичких лица која ће бити објављена по закључку овог јавног конкурса.

V

       Уз пријаву на јавни конкурс неопходно је навести тачну адресу и општину становања/сједишта, број телефона ( мобител, фиксни, факс ), назив пословне банке и број трансакционог рачуна, те предложити следећу документацију:
1. Овјерену копију дипломе;
2. Овјерену копију увјерења о положеном стручном испиту, са наведеном ужом специјализацијом и усмјерењем у струци;
3. Овјерену копију рјешења о овлашћењу из тачке  јавног конкурса ( за правна и физичка лица);
4. Копију личне карте;
5. Овјерену/потписану изјаву којом подносилац изјављује да ће благовремено писменим путем обавијестити Одјељење за просторно уређење општине Дервента о свом изузећу  из тачке  јавног конкурса.

VI

        Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса у „ Дервентском листу“,уредно запаковано у коверту, непосредно на протокол Општинске управе  општине Дервента (шалтер сала- шалтер број 4) или поштом, на адресу:

Република Српска
Општина Дервента
Начелник – Општинска управа
Одјељење за просторно уређење
Трг ослобођења бр. 3, 74 700 Дервента, РС – БиХ
,
Са назнаком: За јавни конкурс за технички преглед објеката – не отварај –

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

       Након комисијског прегледа и обраде пристиглих пријава, усвојена листа правних и физичких лица која испуњавају услове за обављање техничког прегледа објеката биће објављена на огласној табли Административне службе општине Дервента и интернет страници општине Дервента, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења јавног конкурса.
Документација приложена уз пријаву остаје у интерној евиденцији органа и не враћа се подносиоцу.

VIII

Листа правиних и физичких лица за учешће у раду Комисије за технички преглед објеката важи двије године од дана објављивања, након чега се поново спроводи јавни конкурс.
Кандидати са листе правних и физичких који испуњавају услове из овог јавног конкурса дужни су, у периоду у којем буду обављали послове техничког прегледа објекта, овом органу благовремено пријављивати све промјене које се односе на адресу, број телефона и трансакционог рачуна, као и евентуалну привремену или трајну спријеченост за обављање наведених послова.
Чланови Комисије који буду поступили супротно одредбама закона о уређењу простора и грађењу („ Сл.гласник РС“, број 40/13 и 106/15) и  Правилника о вршењу техничког прегледа објекта  и осматрању тла и објеката у току њихове  употребе  и рјешењу о именовању комисије, губе право да врше технички преглед објеката и биће скинути са листе  лица која испуњавају услове.

Напомена:

Правно лице које се пријављује на конкурс, осим овјерене копије лиценце за правно лице из тачке  ΙΙ, прилаже списак свих запослених лица овјерен од Пореске управе ( не старији од 3 мјесеца ) и комплетну документацију из тачке V конкурса за свако физичко лице запослено у том правном лицу а које планира  именовати у комисије за технички преглед.

Образац изјаве из тачке V алинеја 5. Доступан је сваки радни дан од 8,00 до 15,00 сати  у  шалтер сали – бр.4 или интернет страници: www.дервента.ба (линк)

Контакт телефони: 053/315-171.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Љубица Бећаревић, дипл.екон.Број прегледа: 268

Назад
Врх странице
Избори 2018


Буџет


Скупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације